מדיניות פרטיות באתר האינטרנט – “אורטיז”    

1.  פרטיות
1.1. לצורך רכישה באתר האינטרנט על הלקוח למלא את פרטיו האישיים ופרטים נוספים (ככל שנדרש). ללא מילוי הפרטים כאמור הלקוח לא יוכל לבצע רכישה באתר האינטרנט. 
1.2. הלקוח מאשר כי ידוע לו שלצורך קבלת אישור ביצוע ההזמנה ו/או הודעה הקשורה ברכישתו באתר האינטרנט, תשלח לו על ידי השותפות ו/או מי מטעמה הודעת מייל ו/או מסרון  בהתאם לפרטים שהזין באתר האינטרנט.
1.3. הלקוח מאשר ומסכים כי כל הפרטים האישיים שמולאו על ידו לצורך רכישה באתר האינטרנט, נמסרו על ידו מתוך הסכמה, בחירה ורצון חופשי מבלי שחלה עליו חובה חוקית למוסרם.
1.4.     יודגש כי לא חלה על הלקוח חובה חוקית למסור את הפרטים הנ”ל, אולם ללא מסירתם לא יוכל לרכוש מוצרים באמצעות אתר האינטרנט.
1.5. הלקוח מסכים ומאשר כי ידוע לו שהשותפות תהיה רשאית לאסוף בעת השימוש על ידו באתר האינטרנט של החברה ולאגור במאגר המידע של השותפות את פרטיו האישיים ו/או כל פרט נוסף שמולא על ידי הלקוח ו/או מידע שנאסף ו/או הופק אודותיו תוך כדי השימוש באתר האינטרנט ו/או מידע אודות הרגלי הקניה של הלקוח, צרכיו, מוצרים שרכש, מידע או פרסומת אותו קרא, העמודים אשר צפה בהם, ההצעות שהתעניין בהן, אמצעי התשלום אשר שימש אותו וכל מידע אחר (לרבות אך לא רק באמצעות קבצי “קוקיס”).
1.6. הלקוח מאשר ונותן לשותפות את הסכמתו לשמור ו/או למסור את פרטיו האישיים ו/או הפרטים הנוספים כפי שנמסרו ו/או שמולאו על ידו באתר האינטרנט, וכן את המידע והנתונים שיאספו אודותיו כאמור בתקנון זה (להלן: “המידע”), לכל גורם מטעם השותפות, בין היתר לצורך מתן הטבות המותאמות אישית, עריכת סקרים ומחקרי שוק, דיוור ישיר, הפקת מידע סטטיסטי ועוד. כמו כן הלקוח מאשר ונותן לחברה את הסכמתו למסור את המידע כהגדרתו לעיל לצד שלישי אשר זקוק למידע זה לצורך מתן השירות ללקוח בקשר עם ו/או כתוצאה מהרכישה שבוצעה על ידו באתר האינטרנט, לרבות לשירות הלקוחות ו/או חברת השליחויות ו/או מי מטעמה ובכלל זה: לרבות עובדיה, שליחיה, נציגיה.    
1.7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השותפות תהיה רשאית למסור את פרטיו האישיים של הלקוח ו/או את הפרטים הנוספים כפי שמולאו על ידו באתר האינטרנט ו/או את המידע, בכל מקרה של מיזוג חברות ו/או העברת הבעלות ו/או הזכויות באתר האינטרנט לצד שלישי ו/או לחברות שבשליטת החברה ו/או חברות קשורות ו/או במקרה בו נתקבלה אצל השותפות בקשה ו/או החלטה של רשות מוסמכת ו/או בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה, או הליכים משפטיים, ככל שיהיו, בין הלקוח לבין השותפות.
1.8. הלקוח מאשר שידוע לו כי מטרות מסירת הפרטים האישיים ו/או הפרטים האחרים ו/או הנוספים שימסרו על ידו הינן, בין השאר: (1) אגירת הפרטים הנ”ל ו/או המידע במאגר המידע של השותפות; (2) ביצוע בפועל של רכישת המוצרים באמצעות אתר האינטרנט וכל הפעולות הנלוות ו/או הקשורות בכך; (3) שיווק מידע פרסומי, דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר ע”י החברה ו/או ע”י מי מטעמה ו/או באמצעות צד ג’, של מוצרי טקסטיל ו/או מוצרי כלי בית ומטבח; (4) שימוש בפרטי הלקוח לפי צרכי השותפות, לרבות לצורך איסוף ו/או ניתוח מידע אודות הרגלי הקנייה, העדפות, מידע ו/או פרסומות שנקראו על ידו באתר האינטרנט, זמן שהותו באתר האינטרנט, תדירות כניסתו לאתר האינטרנט ונתונים נוספים; (5) התאמה אישית של מרכיבים ונושאים באתר האינטרנט בהתאם לתחומי התעניינות הלקוח וציפיותיו; 
1.9. השותפות תנקוט באמצעי זהירות מקובלים בכדי לשמור על הפרטים האישיים של הלקוח ותעשה מאמצים להתקשר עם צדדים שלישיים אמינים לצורך כך. יחד עם זאת, במקרה בו יעלה בידי צד שלישי לשבש ו/או להפריע ו/או לחדור ו/או לעשות שימוש לרעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת שלא כדין, על אף אמצעי הזהירות בהן נקטה השותפות, השותפות ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי עמו התקשרה השותפות, לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא העלולים להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו. בכל מקרה כאמור, ללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא כלפי השותפות ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי עמו התקשרה השותפות בגין כל נזק ו/או פגיעה שעלולה להיגרם ו/או שתיגרם כתוצאה מעשיית שימוש שלא כדין על ידי הצד שלישי.
2.  מידע פרסומי
2.1. הלקוח מסכים ומאשר כי ידוע לו שהשותפות ו/או מי מטעמה תהינה רשאיות לשגר לו “דבר פרסומת” ו/או חומר פרסומי ו/או שיווקי של מוצרי טקסטיל ו/או מוצרי כלי בית ומטבח באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר, או בכל אמצעי התקשרות אחר כפי שמסר הלקוח לשותפות במסגרת מילוי הפרטים האישיים (להלן: “מידע פרסומי“).   
2.2. לקוח אתר האינטרנט אשר כן מעוניין בקבלת מידע פרסומי, נדרש לאשר ולסמן במקום המיועד לכך באתר האינטרנט כי הוא מעוניין, מאשר ומסכים לקבל מידע פרסומי ויראו בסימון כאמור כמתן הסכמה בכתב של הלקוח לקבל את המידע הפרסומי. לקוח אתר האינטרנט יהיה רשאי להודיע בכל עת על רצונו שלא לקבל עוד מידע פרסומי וזאת באמצעות מתן הודעה בכתב לשותפות בהתאם לפרטים המופיעים בסעיף 2.2 לעיל ו/או בדרך שבה נמסר לו המידע הפרסומי, לפי בחירתו.
2.3. הואיל ולשותפות ו/או למי מטעמה אין יכולת לברר ו/או לבדוק האם הלקוח עושה שימוש במספר טלפון ו/או בכתובת דואר אלקטרונית המשותפים ללקוח ולמשתמשים נוספים, השותפות ו/או מי מטעמה רואות בהסכמת הלקוח לקבלת מידע פרסומי כאישור ומתן התחייבות מצד הלקוח והמשתמשים הנוספים כלפי השותפות ו/או מי מטעמה, לכך שניתנה הסכמתם של המשתתפים הנוספים כאמור לקבלת המידע הפרסומי.